Reklamační řád

Reklamační řád

Prodávající:     Obchodní jméno: Autolaky1 s.r.o.
                      Adresa: Kpt.Nálepku 88, Levice 93401
                      IČO: 50819798 DIČ: 2120487743 IČ DPH: SK2120487743
                      Zápis v rejstříku: .1 / Re / 571/2017, oddíl Sro, 42998 / N

1. Tento reklamační řád upravuje způsob a místo reklamace, postup při řešení reklamací a způsob provedení záručních oprav. Týká se zboží a služeb které prodávající prodal spotřebitelům. Při reklamacích se postupuje v souladu s tímto reklamačním řádem, za dodržení zákonných ustanovení a práv spotřebitelů.

2. Reklamace se vyřizují během otevírací doby v té provozu, kde byla služba poskytnuta, nebo kde bylo zboží zakoupeno:
název a adresa provozu: Autolaky1 s.r.o., Kpt.Nálepku 88, Levice 934 01
reklamace vyřizuje: (jméno, funkce, tel.č.): Peter Tujvel, jednatel, Martin Ňurc, jednatel 0902 840 918

3. K reklamaci je třeba vždy předložit doklad o nákupu zboží nebo poskytnutí služby (fakturu, účtenku). Druhy reklamací a jejich vybavení:

a) Záruční reklamace

             Prodávající poskytuje na produkt záruku ve smyslu Obchodního zákoníku. Záruční doba začne běžet dnem převzetí produktu zákazníkem. Reklamaci v rámci záruky třeba uplatnit nejpozději v poslední den záruční doby.

            Záruční reklamace se vybaví podle možnosti hned (v případě opodstatněnosti), a to výměnou zboží za bezvadné, nebo poskytnutím náhradní, bezvadné služby. Pokud výměna není možná, prodávající zajistí záruční opravu ve lhůtě do 30 dnů, nebo pokud to není možné, sebere vadný výrobek zpět a vrátí kupní cenu.

            Záruční reklamaci nelze uplatnit, pokud vada zboží byla způsobena nevhodným zacházením nebo používáním k jinému účelu, nebo za jiných podmínek, jak se má.

b) Reklamace omylu v množství, druhu, jakosti, ceny, apod.

            Osoba vyřizující reklamace ihned zjistí oprávněnost reklamace a odstraní nedostatky.

4. O každé reklamaci se vyhotoví reklamační list dvojmo, ze kterého jednu kopii dostane spotřebitel, originál se založí. Reklamační listy se číslují vzestupně, a každá reklamace se zapíše do knihy evidence reklamací. V případě, že reklamaci nebylo vyhověno, nebo nebyla vyřízena hned, reklamační list se vypisuje trojmo - druhá kopie se postoupí vedoucímu zaměstnanci: Peter Tujvel

5. Pokud reklamace nebyla vyřízena ihned, prodávající písemně oznámí spotřebiteli způsob vyřízení reklamace, a to nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace.

V Levicích dne 01.01.2016